บัญชีรายชื่อรับรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

บัญชีรายชื่อรับรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 12 มิถุนายน 2563      เวลา 09.00 – 15.00 น.       เฉพาะอันดับที่     1 – 240  (คลิ๊ก)

วันที่ 13 มิถุนายน 2563      เวลา 09.00 – 15.00 น.       เฉพาะอันดับที่   241– 480 (คลิ๊ก)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 14 มิถุนายน 2563      เวลา 09.00 – 15.00 น.       เฉพาะโควตาวิทย์-คณิต (คลิ๊ก)

วันที่ 14 มิถุนายน 2563      เวลา 09.00 – 15.00 น.       เฉพาะสอบเข้าทั่วไปวิทย์-คณิต (คลิ๊ก)

วันที่ 15 มิถุนายน 2563      เวลา 09.00 – 15.00 น.       เฉพาะโควตาศิลป์ (คลิ๊ก)

วันที่ 15 มิถุนายน 2563      เวลา 09.00 – 15.00 น.       เฉพาะสอบเข้าทั่วไปศิลป์ (คลิ๊ก)

**** ใบมอบฉันทะ / คำร้องรับรายงานตัวและมอบตัว (คลิ๊ก)