ยกเลิก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโรงเรียนเดิม (โควตา) ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโรงเรียนเดิม (โควตา) ปีการศึกษา 2565
มอบตัววันที่ 3 – 4 เมษายน 2565

ประกาศรายชื่อมอบตัว ม4 ประเภทโควตา 475 คน

ใบมอบตัวทั่วไป 65 ออนไลน์

ให้ผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียนทำการมอบตัวในระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ระบบงานรับสมัครนักเรียน http://portal.ifreshy.net หรือ http://iedu.inl.in.th เลือกระบบข้อมูลรายบุคคล หรือ เมนูมอบตัว ม.4 (โควตา) พร้อมทั้งชำระเงินบำรุงการศึกษาในระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2565 (ตลอด 24 ชั่วโมง) วันที่ 4 เมษายน 2565 ปิดระบบเวลา 16.30 น. ผู้ไม่ทำการมอบตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังมิได้