ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565
สอบคัดเลือกวันที 7 มีนาคม 2565 สนามสอบโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
1.ประเภท ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)
021 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบห้องพิเศษ ม4-SMTE
2.ประเภท ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP)
021 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบห้องพิเศษ ม4-MEP
3.ประเภท ห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)
021 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบห้องพิเศษ ม4-CS
4. ประเภท ห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) – แฟ้มสะสมงาน
021 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบห้องพิเศษ ม1-CS-แฟ้มสะสมงาน