โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science : CS)

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร / ใบสมัคร / หนังสือรับรองผลการเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4