ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564
1.) ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ

2.) ประเภททั่วไป (สอบเข้าโดยไม่ใช้คะแนน O-NET)

3.) ประเภท ม.3 โรงเรียนเดิม (โควตา)