ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567
ตรวจสอบคะแนนสอบรายบุคคลได้ที่ https://admission.sakolraj.ac.th/portal/#/portal/login

ผู้สอบได้อันดับตัวจริง (อันดับสำรองไม่ต้องมารายงานตัว) ให้มารายงานตัวพร้อมมอบตัว และชำระเงินบำรุงการศึกษาในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ โดมอนุสรณ์ร่มพิกุลทอง (โปรดศึกษารายละเอียดในประกาศผลการคัดเลือกโดยละเอียด

1. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม SMTE (รับ 30 คน)
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2024/02/ประกาศผลสอบห้องพิเศษ-1SMTE.pdf

2. โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ EP (รับ 30 คน)
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2024/02/ประกาศผลสอบห้องพิเศษ-1EP.pdf

3. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ CS (รับ 20 คน)
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2024/02/ประกาศผลสอบห้องพิเศษ-1CS.pdf