ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (ICP) ประเภท แฟ้มสะสมผลงาน : Portfolio ปีการศึกษา 2567

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (ICP) ประเภท แฟ้มสะสมผลงาน : Portfolio ปีการศึกษา 2567
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2024/02/ประกาศผลคัดเลือก-Portfolio-67.pdf
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคนพร้อมผู้ปกครอง มารายงานตัวพร้อมมอบตัวเข้าเรียนในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมจิระยุทโธ อาคาร 2 ชั้น 1 (ถ้าไม่ทำการรายงานพร้อมมอบตัวตามวัน เวลา ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์)