ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567

สอบคัดเลือกวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 และให้ผู้เข้าสอบทุกคนเข้าแถวตามห้องสอบ ณ อาคารโดมอนุสรณ์ร่มพิกุลทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล เพื่อรับฟังคำชี้แจงในการดำเนินการจัดสอบต่อไป สนามสอบไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกนอกบริเวณโรงเรียนจนกว่าจะทำการสอบเสร็จในภาคบ่าย (โรงอาหารมีแม่ค้ามาจำหน่ายอาหารกลางวัน) ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองขึ้นอาคารสอบ หากผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือมาที่สนามสอบทุกคนจะต้องนำส่งกรรมการกลางบริเวณโดมอนุสรณ์ร่มพิกุลทองและรับคืนก่อนกลับบ้าน ผู้เข้าสอบทำแบบทดสอบความรู้ 5 วิชา ดังนี้
* SMTE เริ่มทำแบบทดสอบเวลา
เวลา 09.00 -11.00 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์
เวลา 13.00 -15.00 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์

** MEP / CS /ICP เริ่มทำแบบทดสอบเวลา 09.00 น.
วิชา S1 คณิตศาสตร์ 40 ข้อ / 60 นาที
วิชา S2 วิทยาศาสตร์ 40 ข้อ / 40 นาที
วิชา S3 ภาษาอังกฤษ 40 ข้อ / 50 นาที

ชุดที่ 2 เริ่มเวลา 13.00 น.
วิชา S4 ภาษาไทย 40 ข้อ / 40 นาที
วิชา S5 สังคมศึกษา 40 ข้อ / 40 นาที

*** ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หรือตราวจสอบข้อมูลรายบุคคลได้ที่ http://admission.sakolraj.ac.th
ที่เมนูระบบรายบุคคล
1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)
name 4smte67
2 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP)
name 4mep67
3 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)
** เมื่อนักเรียนทำการมอบตัวเข้าเรียนประเภทแฟ้มสะสมผลงาน CS แล้วจะไม่อนุญาตให้เข้าทำการสอบคัดเลือก ไม่ว่ากรณีใดๆ
name 4cs67
4 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (ICP)
** เมื่อนักเรียนทำการมอบตัวเข้าเรียนประเภทแฟ้มสะสมผลงาน ICP แล้วจะไม่อนุญาตให้เข้าทำการสอบคัดเลือก ไม่ว่ากรณีใดๆ
name 4icp67

ให้ผู้เข้าสอบเตรียมหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนเพื่อใช้แสดงตน
ในการเข้าห้องสอบ ผู้เข้าสอบห้ามนำเครื่องมือสื่อสาร เครื่องคำนวณ หรือเอกสารใดๆ เข้าห้องสอบ ให้ผู้เข้าสอบ
เตรียมปากกา ดินสอ 2B ยางลบ โดยให้ผู้เข้าสอบใช้ปากกาเขียนหัวกระดาษคำตอบ แบบทดสอบมี 5 ตัวเลือก
และใช้ดินสอ 2B ระบายเลขประจำตัวสอบและคำตอบเท่านั้น ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว
และประกาศผลสอบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://admission.sakolraj.ac.th หรือเว็บไซต์งานรับนักเรียน http://ifreshy.sakolraj.ac.th (เลือกเข้าระบบรายบุคคล) ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น. และรายงานตัวพร้อมมอบตัว วันที่ 2 มีนาคม 2567 รายละเอียดจะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป