ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภท โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science : CS) และ โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (Intensive Chinese Program : ICP) ประเภท แฟ้มสะสมผลงาน : Portfolio ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียดตามประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภท โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science : CS) และ โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (Intensive Chinese Program : ICP) ประเภท แฟ้มสะสมผลงาน : Portfolio ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียดตามประกาศ
013 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 67