ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2566 โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ดังนี้
1. ประเภทโรงเรียนเดิม จำนวน 581 คน
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2024/02/ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก-ม.4-ประเภทโรงเรียนเดิม-67.pdf
รายงานตัววันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
มอบตัววันที่ 31 มีนาคม 2567

2. โครงการห้องเรียนพิเศษ CS (โรงเรียนเดิม) จำนวน 15 คน
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2024/02/ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน-ม.4-CS-โรงเรียนเดิม-67.pdf
รายงานตัวพร้อมมอบตัววันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

*** ติดต่อสอบถามงานรับนักเรียนในเวลาราชการ โทร 088-5690188