ประกาศรับสมัครและหนังสือรับรองผลการเรียน เพื่อสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567

*** ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร  เอกสารใบรับรองผลการเรียน เพื่อใช้เแทน ปพ.1 ในการสมัครเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567
1. โครงการห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
    1.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประกาศรับสมัคร
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2024/02/1SMTE67-1.pdf
หนังสือรับรองผลการเรียน
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2024/02/21-ใบรับรองผลการเรียนพิเศษ-SMTE1-67.pdf

    1.2 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประกาศรับสมัคร
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2024/02/1EP67.pdf
หนังสือรับรองผลการเรียน
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2024/02/21-ใบรับรองผลการเรียนพิเศษ-EP-1-67.pdf

    1.3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2024/02/1CS672.pdf
ประกาศรับสมัครแฟ้มสะสมผลงาน
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2024/02/1CS67-Port.pdf
องค์ประกอบและรูปเล่มของ Portfolio
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2024/02/องค์ประกอบและรูปเล่มของ-Portfolio-CS.pdf
หนังสือรับรองผลการเรียน
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2024/02/21-ใบรับรองผลการเรียนพิเศษ-CS1-67.pdf
ใบสมัครประเภทแฟ้มสะสมงาน
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2024/02/021-ใบสมัครนักเรียนพิเศษ-cs1-แฟ้มสะสมงาน-67.pdf

2. โครงการห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
    2.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศรับสมัคร
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2024/02/4SMTE67.pdf
หนังสือรับรองผลการเรียน
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2024/02/21-ใบรับรองผลการเรียนพิเศษ-SMTE4-67.pdf

    2.2 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศรับสมัคร
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2024/02/4MEP67.pdf
หนังสือรับรองผลการเรียน
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2024/02/21-ใบรับรองผลการเรียนพิเศษ-MEP-4-67.pdf

    2.3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2024/02/4CS67.pdf
ประกาศรับสมัครแฟ้มสะสมผลงาน
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2024/02/4CS67port.pdf
องค์ประกอบและรูปเล่มของ Portfolio
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2024/02/องค์ประกอบและรูปเล่มของ-Portfolio-CS.pdf
ประกาศรับสมัครแฟ้มสะสมผลงาน (โควตา CS เดิม)
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2024/02/4CS67portQ.pdf
หนังสือรับรองผลการเรียน
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2024/02/21-ใบรับรองผลการเรียนพิเศษ-CS-4-67.pdf
ใบสมัครประเภทแฟ้มสะสมงาน
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2024/02/021-ใบสมัครนักเรียนพิเศษ-cs4-แฟ้มสะสมงาน-67.pdf

    2.4 ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (ICP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2024/02/4ICP67.pdf
ประกาศรับสมัครแฟ้มสะสมผลงาน
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2024/02/4ICP67-Port.pdf
องค์ประกอบและรูปเล่มของ Portfolio
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2024/02/องค์ประกอบและรูปเล่มของ-Portfolio-ICP.pdf
หนังสือรับรองผลการเรียน
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2024/02/21-ใบรับรองผลการเรียนพิเศษ-ICP4-67.pdf
ใบสมัครประเภทแฟ้มสะสมงาน
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2024/02/021-ใบสมัครนักเรียนพิเศษ-icp4-แฟ้มสะสมงาน-67.pdf

*********************************************
3. ประเภททั่วไป
    3.1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประกาศรับสมัคร
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2024/02/M1open.pdf
    3.2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศรับสมัคร
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2024/02/M4open.pdf

*** หนังสือรับรองฉบับ Microsoft Word สำหรับโรงเรียน
https://drive.google.com/drive/folders/1yX9Jn2tLqanqqTy5zwTaUrbapPEeTuWw?usp=drive_link