ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566
**** ตรวจสอบข้อมูลการเข้าสอบได้ที่เว็บไซต์ https://iedu.inl.in.th/portal/#/portal/login
– สอบคัดเลือกวันที่ 4 มีนาคม 2566
– บัตรเข้าห้องสอบคือ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน (ไม่ต้องปรินต์รายละเอียดการเข้าสอบจากระบบแนบประกอบ)

1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
(SMTE)
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2023/02/ป-1smte.pdf
2. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP)
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2023/02/ป-1ep.pdf
3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2023/03/ป-1cs.pdf
4. ห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) ประเภทแฟ้มสะสมงาน
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2023/03/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องพิเศษ-66-cs-แฟ้มสะสมงาน.pdf