หนังสือรับรองผลการเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566

1. โครงการห้องเรียนพิเศษ
1.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2022/02/04-ประกาศรับสมัครนักเรียน-SMTE1-65.pdf
หนังสือรับรองผลการเรียน
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2022/02/21-ใบรับรองผลการเรียนพิเศษ-SMTE1-65.pdf

1.2 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2022/02/04-ประกาศรับสมัครนักเรียน-EP1-65.pdf
หนังสือรับรองผลการเรียน
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2022/02/21-ใบรับรองผลการเรียนพิเศษ-EP-1-65.pdf

1.3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2022/02/04-ประกาศรับสมัครนักเรียน-CS1-65.pdf
หนังสือรับรองผลการเรียน
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2022/02/21-ใบรับรองผลการเรียนพิเศษ-CS1-65.pdf
ใบสมัครประเภทแฟ้มสะสมงาน
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2022/02/021-ใบสมัครนักเรียนพิเศษ-cs1-แฟ้มสะสมงาน-65.pdf

1.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2022/02/04-ประกาศรับสมัครนักเรียน-SMTE4-65.pdf
หนังสือรับรองผลการเรียน
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2022/02/21-ใบรับรองผลการเรียนพิเศษ-SMTE4-65.pdf

1.5 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2022/02/04-ประกาศรับสมัครนักเรียน-MEP4-65.pdf
หนังสือรับรองผลการเรียน
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2022/02/21-ใบรับรองผลการเรียนพิเศษ-MEP-4-65.pdf

1.6 ห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2022/02/04-ประกาศรับสมัครนักเรียน-CS4-65.pdf
หนังสือรับรองผลการเรียน
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2022/02/21-ใบรับรองผลการเรียนพิเศษ-CS-4-65.pdf
ใบสมัครประเภทแฟ้มสะสมงาน
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2022/02/021-ใบสมัครนักเรียนพิเศษ-cs4-แฟ้มสะสมงาน-65.pdf

*********************************************