ประกาศผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2563 

ประกาศผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2563

(ผลการพิจารณาของคณะกรรมการจัดห้องเรียนถือเป็นอันสิ้นสุด)

 –  นักเรียนและผู้ปกครองนำส่งเอกสาร หลักฐานการมอบตัว และใบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2020 พร้อมรับตารางเรียน และแนวปฏิบัติการเปิดภาคเรียน
วันที่ 29 มิ.ย. 2563
ณ อาคารโดมอนุสรณ์ร่มพิกุลทอง  โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  ตามลำดับห้องดังนี้

      ภาคเช้า    เวลา 09.00 – 12.00 น.      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 – 1/7
ภาคบ่าย   เวลา 13.00 – 15.00 น.      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 – 1/15