ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนเดิม ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โควตา)
ประเภท ม.3 โรงเรียนเดิม รายงานตัว 8 มี.ค. 64 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ อาคารอนุสรณ์โดมร่มพิกุลทอง หลักฐานการรายงานตัว คือ บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน
ดาวน์โหลดประกาศ ด้านล่างนี้
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควตา ม.4 2564