ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

1) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)
2) โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP)
3) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)

          ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกอันดับที่ 1 – 30 มารายงานตัว
พร้อมนำบัตรเข้าห้องสอบ หรือบัตรประจำตัวนักเรียน
หรือบัตรประจำตัวประชาชนมา ในวันที่ 14 มีนาคม  2563
เวลา 09.oo – 16.30 น.
 ณ  อาคารโดมอนุสรณ์ร่มพิกุลทอง
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

และมอบตัวพร้อมชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา  ในวันที่ 16 มีนาคม 2563
เวลา 09.00 – 13.oo น.

ณ  ห้องโสตทัศนูปกรณ์   โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  ผู้ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา
และสถานที่ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังมิได้