ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมคึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภท โครงการห้องเรียนพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมคึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ประเภท โครงการห้องเรียนพิเศษ

(คลิ๊กด้านล่าง)

1) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)
2) โครงการห้องเรียนพิเศษภาษษอังกฤษ (EP)
3) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)

      สอบคัดเลือกในวันที่ 8 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป  และให้ผู้เข้าสอบทุกคนเข้าแถวตามห้องสอบ ณ อาคารโดมอนุสรณ์ร่มพิกุลทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล เพื่อรับฟังคำชี้แจงในการดำเนินการจัดสอบต่อไป  โดยทดสอบความรู้ 5 วิชา ดังนี้

สำหรับ SMTE
ทดสอบชุดที่ 1  เริ่มเวลา 09.00 น.  วิชาคณิตศาสตร์
ทดสอบชุดที่ 2  เริ่มเวลา 13.00 น.  วิชาวิทยาศาสตร์

สำหรับ EP และ CS
ทดสอบชุดที่ 1  เริ่มเวลา 09.00 น.
วิชา S1   คณิตศาสตร์      30 ข้อ / 60 นาที
วิชา S2   วิทยาศาสตร์    40 ข้อ / 50 นาที
วิชา S3   ภาษาอังกฤษ   40 ข้อ / 50 นาที

ทดสอบชุดที่ 2  เริ่มเวลา 13.00 น.
วิชา S4   ภาษาไทย         40 ข้อ / 40 นาที
วิชา S5   สังคมศึกษา      40 ข้อ / 40 นาที

สามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและผลการสอบรายบุคคลได้ที่ https://iedu.inl.in.th/portal/#/portal/login
*** หลักฐานเข้าห้องสอบคือบัตรเข้าห้องสอบ  หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน หรือ บัตรประจำตัวประชาชน
**   สำหรับผู้ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ กรุณาติดต่อกองอำนวยการเพื่อส่งหลักฐานและรับบัตรเข้าห้องสอบ ณ อาคารโดมอนุสรณ์ร่มพิกุลทองก่อนเวลาเข้าห้องสอบ