เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / อัตลักษณ์

วิสัยทัศน์ (Vision)

          ภายในปี 2558 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล มีการบริหารการจัดการศึกษา ด้วยระบบคุณภาพผู้เรียนมีความรู้ในระดับมาตรฐานสากล

พันธกิจ (Mission) 

         1. พัฒนาระบบ บริหารการจัดการการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ

         2. พัฒนาการจัดทำหลักสูตรและการเรียนการสอน เทียบเคียงมาตรฐานสากล

         3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้นำ มีความรู้ ความสามารถ และใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียน

         4. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพเป็นพลโลก เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

         5. พัฒนานักเรียนให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

         6. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         7. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและสื่อเทคโนโลยี

         8. ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง องค์กรชุมชน เครือข่าย นานาชาติ ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน ให้มีผลงานทางวิชาการสู่สากล

อัตลักษณ์ 

         รักการอ่าน วิชาการเป็นเลิศ

วัฒนธรรมองค์กร 

         เป็นองค์กรที่มีการทำงานเป็นทีม มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

ค่านิยม 

          SAKOLRAJ   :  ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรในรูปแบบ  SAKOLRAJ  Model
          S = Successful          มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
          A = Accomplished    ร่วมมือร่วมใจ มีความสามัคคีในหมู่คณะ
          K = Kindred              กลมเกลียวกัน ฉันท์พี่น้อง
          O = Out-standing     ล้ำหน้าวิชาการ
          L = Loyal                  ยึดมั่นในคุณธรรม
          R = Resourceful       หลากหลายวิทยบริการ
          A = Artistic              สร้างสรรค์ศิลปะ
          J = Joyful                เรียนรู้อย่างมีความสุข

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียน “ สกลราชวิทยานุกูล ” ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสกลนคร ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน เพียงแต่พอทราบ จากการบอกเล่าสืบต่อกันมาว่า ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานการศึกษาแก่ทวยราษฎร์ พระองค์ได้ทรงขยายการศึกษาออกสู่หัวเมืองต่าง ๆ  การเรียนการสอนในจังหวัดสกลนครได้มีขึ้นช่วงรัชสมัยของพระองค์ท่านด้วย โดยมีโรงเรียนเดิมตั้งอยู่ที่วัดกลางมีชื่อเรียกว่า “ โรงเรียนวัดกลางรามวิทยา ” โดยมีพระครูดำเป็นผู้ดำเนินการสอน บางครั้งก็ย้ายไปสอนตามบ้านข้าราชการในสมัยนั้นบ้าง นักเรียนในสมัยนั้น เมื่อจบหลักสูตรก็ต้องออกไปรับราชการเป็นเสมียน  เท่าที่ทราบจากการบอกเล่าโดยย่อมีเพียงเท่านี้ ต่อมาโรงเรียนได้รับการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ และปรับปรุงหลักสูตรพอสรุปได้ดังนี้

          พ.ศ. 2454 ได้ย้ายมาจากวัดกลาง (บริเวณตลาดศรีคูณเมืองปัจจุบัน) มาตั้งที่โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์

นุกูล ในปัจจุบัน มีอาคารเรียนเป็นเรือนไม้ยกพื้นสูงมีหน้ามุขหนึ่งมุขสี่ห้องเรียน

          พ.ศ. 2455  ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ในเมืองสกลนคร ร่วมกันบริจาคทรัพย์ สร้างอาคารใหม่ เพิ่มเป็นอาคารไม้หลังคามุงกระเบื้องได้สถาปนาชื่อ “โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล” ทำบุญฉลองและเปิดการเรียนการสอนเมื่อ วันที่ 23 มกราคม 2455 จึงถือเอา วันที่ 23 มกราคม ของทุกปีเป็นวันสถาปนาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

พ.ศ. 2461 ได้รื้ออาคารเรียนหลังเดิม สร้างใหม่เป็นเรือนไม้ใต้ถุนเตี้ย มีแปดห้องเรียน หันหน้าออกสู่ถนนด้านทิศใต้ สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2463

           พ.ศ.2467 ได้ขยายเปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

           พ.ศ. 2475 ได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เป็นเรือนไม้สูงเสาอิฐถือปูน มีเก้าห้องเรียน

           พ.ศ. 2480 ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมปีที่ 6

           พ.ศ. 2503 ขยายชั้นเรียนถึงเตรียมวิทยาศาสตร์ (ตว.1) ม.7 – ม.8 นายแก้ว อุปพงษ์

เป็นอาจารย์ใหญ่ขณะนั้น ได้เชิญชวนคหบดีเมืองสกลนคร นายเขียน-นางบัวแถว  มาลัยกรอง บริจาคเงินสร้างอาคารเรียนให้โรงเรียนและตั้งชื่อตึกว่า “ตึกมาลัยกรอง”

           พ.ศ. 2510  นายสำเริง  นิลประดิษฐ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียน ขณะนั้นได้เสนอรวมโรงเรียน

สกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสตรีสกลรัตน์และโรงเรียนการช่างสตรีเข้าด้วยกัน

          พ.ศ. 2511 ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511 ให้รวมสาม โรงเรียนเข้าด้วยกันโดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า “ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ” ตามนโยบายของกรมสามัญ-ศึกษา  เพื่อใช้หลักสูตร คมส.   (โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบผสม)  โดยความร่วมมือช่วยเหลือของ “USOM”     เนื่องจากบริเวณโรงเรียนเดิม มีโรงเรียนเชิงชุมราษฏร์นุกูล กั้นอยู่  ทำให้ไม่สะดวกต่อการบริหารงานด้านการเรียนการสอน ดังนั้นทางโรงเรียนและจังหวัดได้ทำเรื่องเสนอกระทรวงศึกษาธิการ   ขอแลกเปลี่ยนบริเวณ

เป้าประสงค์

เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่กล่าวข้างต้น ได้กำหนดเป้าประสงค์ ดังนี้

ด้านโรงเรียน    

                    1. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการตามขั้นตอนของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ(TQA)
                    2. โรงเรียนมีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล

                    3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้

                    4. โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง องค์กรชุมชนและ                    

                        เครือข่ายนานาชาติ ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้มี

                        ผลงานทางวิชาการสู่สากล

 ด้านครู         

                   1. ร้อยละ90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นผู้นำ มีความเชี่ยวชาญ มี  

                       ความสามารถ และใช้การวิจัย  สื่อ  นวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียน
 ด้านนักเรียน   

                   1. นักเรียนมีความเป็นพลโลก เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสาร ได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ำหน้าทาง

                       ความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

                   2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                   3. นักเรียนมีจิตสำนึกในการรักท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

หน่วยงานภายใน

จำนวนคนออนไลน์

วันนี้ 1

เมื่อวานนนี้ 1

อาทิตย์นี้ 5

เดือนนี้ 23

รวม 403

Currently are 33 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

สถานที่ติดต่อ

พิมพ์
 
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
74/26 ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 
Tel : 0-4271-3566 ต่อ 222  Fax : 0-4271-1788
งานรับนักเรียน 088-5690-188
Website:http://www.sakolraj.ac.th

ฟอร์มติดต่อ

โปรดกรอกข้อมูลลงในฟิลด์ที่จำเป็นทั้งหมด .
captcha
โหลดใหม่