ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศผลการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ประกาศผลการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ประกาศผลการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศผลการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

มัธยมศึกษาปีที่ 5

ประกาศผลการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศผลการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559